Vertrouwen is goed, controleren is beter

Administratief en financieel nieuws

Dagelijks speuren wij het internet af naar nieuws waar uw wat aan heeft.


 

EINDE AFTREKBAARHEID BUITENLANDSE BOETES

Boetes die Nederlandse bedrijven in het buitenland betalen, zullen niet meer aftrekbaar zijn voor hun winstbelasting in Nederland. Staatssecretaris Wiebes gaat dat bij wet regelen.

Wiebes zet hiermee het voornemen door van zijn voorganger Weekers. Het onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse boetes is niet langer wenselijk, aldus de staatssecretaris. 
Boetes opgelegd in Nederland waren al niet aftrekbaar. Over het verschil in behandeling met buitenlandse boetes waren eerder vragen gesteld door de PvdA naar aanleiding van het bericht dat de boetes die de Rabobank betaalt voor de Libor-fraude aftrekbaar zijn voor de Nederlandse winstbelasting. Daarmee zou de schatkist 46 miljoen mislopen.
 

 

WIJZIGINGSVOORSTELLEN WERKKOSTENREGELING (WKR)

Ondernemers moeten niet te lang meer wachten met de beoordeling van de gevolgen van de invoering van de WKR, zowel de arbeidsrechtelijke als fiscaalrechtelijke effecten. De WKR zal (in iets aangepaste vorm) waarschijnlijk gewoon doorgaan per 1 januari 2015.

Nog steeds is de Werkkostenregeling onderwerp van gesprek. Eind april heeft het Ministerie van Financiën met een aantal partijen (waaronder werkgeversorganisatie VNO-NCW) overlegd over de voortgang van de Werkkostenregeling (WKR). Op de agenda stond onder meer hoe de WKR aantrekkelijker gemaakt kan worden voor het bedrijfsleven en hoe een aantal wijzigingsvoorstellen zou vallen bij de directe stakeholders. 
Een drietal wijzigingsvoorstellen heeft het Ministerie overgenomen. Deze punten wil men aan de wet toevoegen, via een wetswijziging voorgesteld in het Belastingplan 2015.
·         Een afrekensystematiek op jaarbasis waardoor invoering van de WKR in een bedrijf eenvoudiger wordt omdat er niet meer à-la-minute hoeft te worden overgestapt.
·         Concernmethodiek, waarbij verschillende BV's voor de WKR bij elkaar mogen worden opgeteld.
·         Geen onderscheid meer tussen verstrekkingen en vergoedingen.De werkkostenregeling is al per 1 januari 2011 in de wet Loonheffing opgenomen.
De oude regeling van vergoedingen en verstrekkingen vervalt per 1 januari 2015, waarmee tevens een einde komt aan de overgangsregeling. Tijdens deze overgangsperiode mogen ondernemers zelf bepalen of zij nog de oude regeling toepassen of de WKR. Als er niets verandert aan de wet zal de WKR in zijn huidige vorm per 1 januari 2015 de enige regeling zijn. 
Helaas weten ondernemers dan pas in december 2014 (behandeling Belastingplan 2015 in de Eerste Kamer) waar zij aan toe zijn. Wacht u daarom niet te lang meer met de beoordeling van de gevolgen van de invoering van de WKR voor uw organisatie.

 

TOEZICHT OP NALEVING VERBOD PRIVÉGEBRUIK AUTO OOK DOOR ONAFHANKELIJKE DERDE

De bijzondere relatie tussen een bv en de dga vereist een bijzondere vorm van toezicht op het naleven van een verbod op privégebruik van een bedrijfsauto. Controle op het verbod door een onafhankelijke derde is ook toelaatbaar bewijs.

Bijtelling kan in principe achterwege blijven als een werkgever die een auto ter beschikking stelt aan zijn werknemers een verbod oplegt op privégebruik van de auto. Niet alleen moet dit verbod schriftelijk worden vastgelegd, ook moet de werkgever toezicht houden op naleving van het verbod en sancties opleggen bij overtreding. 
Een bv, die een auto ter beschikking had gesteld aan haar directeur-grootaandeelhouder (dga), voldeed niet aan deze eisen en kreeg over 2010 een naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd. Volgens het Hof omdat zij in tegenstelling tot eerdere jaren geen verbodovereenkomst had opgemaakt. Ook stelden de opgelegde sancties weinig voor, waardoor het verbod geen realiteitswaarde had. Het hof keek vooral naar de manier waarop de bv toezicht hield op naleving van het verbod. Dat ligt immers anders bij werknemers dan bij een dga. Toezicht op het verbod op privégebruik kan lastig plaatsvinden door de dga zelf. Volgens het Hof was het niet onredelijk dat de dga ook gecontroleerd wordt op het verbod door een onafhankelijke derde.

 

OPROEPCONTRACT OOK VIA UWV ONTBINDEN

Wie gebruik maakt van oproepkrachten moet opletten. Als u een oproepkracht na een bepaalde periode niet meer oproept, kan dit gezien worden als ontslag. De oproepkracht kan namelijk een beroep doen op het rechtsvermoeden, waardoor hij recht heeft op loondoorbetaling voor het gemiddeld aantal uren dat hij de afgelopen maanden bij u heeft gewerkt. Aldus de kantonrechter in Amsterdam.

Een werkgever besloot een oproepkracht, met een oproepovereenkomst van een jaar, niet meer op te roepen. De oproepkracht, die vier maanden voor de onderneming had gewerkt, stapte naar de rechter. Zij vond dat ze op grond van het zogenoemde rechtsvermoeden recht had om gemiddeld 23 uur per week opgeroepen te worden, het gemiddelde aantal uren dat zij in de afgelopen drie maanden had gewerkt. Ze wilde deze uren doorbetaald krijgen tot het einde van haar contract.
De rechter honoreerde beroep op het rechtsvermoeden en erkende haar recht op loondoorbetaling voor het aantal uren dat zij gemiddeld de afgelopen drie maanden had gewerkt. Als de werkgever niet meer met de oproepkracht wilde werken, had hij hiervoor een ontslagvergunning moeten aanvragen bij UWV. Omdat hij dit niet had gedaan, was de werkgever loon verschuldigd tot het einde van de oproepovereenkomst.

 

BELASTINGDIENST RICHT PIJLEN OP SCHIJNZELFSTANDIGE

De Belastingdienst gaat de schijnzelfstandigheid aanpakken. Geen belastingvoordelen meer voor zzp'ers in zorg en onderwijs, omdat ze feitelijk een verkapt dienstverband hebben. Ook de ict, transport en bouw staan strengere controles te wachten.

Zzp'ers in de zorg mogen niet meer via bemiddelingsbureaus werken. Veel bureaus fungeren feitelijk als werkgever doordat ze niet alleen vraag en aanbod van zorg bij elkaar brengen, maar zzp'ers inroosteren en de betalingen regelen. Tienduizenden zzp'ers raken hun vergunning kwijt om als zelfstandige te mogen werken. Daarvoor in de plaats moeten ze een contract afsluiten met hun opdrachtgever, die als werkgever sociale premies en belasting moet afdragen. Inmiddels is aan 20 procent van de zzp'ers in de zorg een zelfstandigenvergunning geweigerd. Zonder die VAR-verklaring kunnen zzp'ers niet als ondernemer aan de slag. De Belastingdienst heeft de controle op zzp'ers opgevoerd sinds minister Asscher (Sociale Zaken) vorig jaar bij het Sociaal Akkoord aankondigde dat hij de doorgeschoten flexibilisering wil aanpakken.